Politycy Różne

Tadeusz Mazowiecki

Tadeusz Mazowiecki

Tadeusz Mazowiecki przyszedł na świat w Płocku 18 kwietnia 1927 roku. Zmarł w Warszawie 28 października 2013 roku. Był popularnym polskim politykiem i publicystą.

Biografia i życiorys Tadeusza Mazowieckiego

Tadeusz Mazowiecki po zdobyciu wykształcenia średniego, studiował następnie prawo na Uniwersytecie Warszawskim, studiów tych jednak nie ukończył.

W latach 1948–1955 Tadeusz Mazowiecki był działaczem w łonie Stowarzyszenia „Pax”. Pod koniec lat 40. Mazowiecki uczestniczył w wewnętrznych dyskusjach, które dotyczyły sensu stricte programu „Paxu”, wówczas to zgłaszając swe wątpliwości wobec zbliżającej się jednak konieczności jednoznacznego opowiedzenia się kierownictwa Paxu za ustrojem socjalistycznym.

Dzięki swemu zaangażowaniu, na przestrzeni lat 1951-1954 podejmował Mazowiecki współprace z redakcją poczytnego wtedy tygodnika „Dziś i Jutro”. Był związany również z tytułem jak „Słowo Powszechne”, zostając z czasem a dzięki zdobytemu doświadczeniu redaktorem naczelnym gazety „Wrocławski Tygodnik Katolików”, potem także pisał do miesięcznika „Więź”.

Wiosną 1955 Tadeusz Mazowiecki tymczasem wystąpił jako jeden z liderów wewnętrznej opozycji działającej w ramach „Paxu”, a to w ramach tzw. frondy. Podniósł wówczas Mazowiecki zarzuty takie jak niedemokratyczne formuły kierowania stowarzyszeniem przez założyciela i przywódcy Paxu Bolesława Piaseckiego, kwestionował nawet ów zdecydowanie nadmierny lojalizm państwowy i politykę całkiem wrogą wobec duchowieństwa. Został wówczas Mazowiecki karnie odwołany z funkcji redaktora naczelnego „WTK”, przeniesiono go wtedy do pracy w Instytucie Wydawniczym Stowarzyszenia Pax, a 9 września 1955 został zawieszony w prawach członka „Paxu”. W ramach frondy należał wówczas również do założycieli tzw. Klubu Okrągłego Stołu, a następnie zasilił skład Klubu im. Emmanuela Mouniera, który był miejscem poszukiwań formuły łączącej wartości stricte katolickie i lewicowe. Na przełomie 1955 i 1956 ostatecznie Tadeusz Mazowiecki opuścił Stowarzyszenie „Pax”.

Został członkiem m.in. Klubu Krzywego Koła. Związał się też z osobami tworzącymi skład redakcji pisma „Po Prostu”. Dzięki swym kilkuletnim staraniom, został wreszcie posłem na Sejm z nadania katolickiego koła Znak, tego samego, które protestowało przeciwko brutalnemu poradzeniu sobie z demonstracją w pamiętnym marcu roku 1968. Tadeusz Mazowiecki ponadto nalegał aby powołać odpowiednią komisje do spraw ustalenia winnych strzelania do robotników podczas zdarzeń grudnia 1970 roku. W latach 70. związany był coraz ściślej z opozycją. Wreszcie w 1980 roku Tadeusz Mazowiecki został ważnym członkiem NSZZ „Solidarność”. Po ogłoszeniu stanu wojennego został przez władze PRL internowany, odzyskując wolność dopiero dwa lata później. Podczas obrad „okrągłego stołu” Mazowiecki był jednym z najbliższych doradców Lecha Wałęsy. Wałęsa zaproponował mu wkrótce stanowisko prezesa rady ministrów pierwszego po wojnie rządu antykomunistycznego. Tadeusz Mazowiecki kandydował również w wyborach prezydenckich roku 1990. Przegrał wówczas, rezygnując w związku z tym z pracy w rządzie. W latach 1992-1995 Tadeusz Mazowiecki pełnił na terenach byłej Jugosławii funkcję specjalnego wysłannika Komisji Praw Człowieka, desygnowanego z ramienia ONZ. Przewodniczył później w kraju partii Unia Demokratyczna oraz Unia Wolności.

W listopadzie 2002 Mazowiecki opuścił swą partyjną przynależność, przeciwstawiając się w ten sposób porzuceniu przez UW chadeckiej międzynarodówki oraz przeciwko wejściu UW w koalicję wyborczą z SLD (Sojuszem Lewicy Demokratycznej) i Samoobroną. W 2005 Mazowiecki został zatem jednym ze współzałożycieli ugrupowania Partia Demokratyczna – demokraci.pl, mającej w swym założeniu stanowić formę poszerzenia dawnej Unii Wolności o m.in. polityków z lewicy, lecz później zarzucił już całkiem swą działalność w łonie partyjnym i polityce w ogóle.

Od 12 października 2010 do śmierci w roku 2013 Tadeusz Mazowiecki był etatowym doradcą prezydenta Bronisława Komorowskiego ds. polityki krajowej i międzynarodowej.

Ciekawostki o Tadeuszu Mazowieckim

  • Tadeusz Mazowiecki szukał w swej działalności politycznej zaraz po wojnie sposobów łączenia katolicyzmu z myślą stricte lewicową. Widział wtedy swe szanse jak i szanse owej idei w Stowarzyszeniu Pax. Był w łonie tej instytucji działaczem aktywnym na rzecz raczej jej prawicowości, zwłaszcza w odniesieniu do coraz to bardziej radykalnej i komunistycznej władzy u zarania PRL. W efekcie został z tegoż Stowarzyszenia Pax usunięty, a w oficjalnej wersji – opuścił szeregi Pax na własne życzenie. W efekcie, Mazowiecki otrzymał etykietę wroga ludu, co w najdalszej perspektywie poskutkowało jego internowaniem w latach 1981-1983.
  • Tadeusz Mazowiecki był Kawalerem Orderu Orła Białego.
  • Podczas konfliktu zbrojnego w Jugosławii w pierwszej połowie lat 90. XX wieku, Tadeusz Mazowiecki był obserwatorem z ramienia Organizacji Narodów Zjednoczonych. Po masakrze w Srebrenicy, która miała miejsce w 1995 roku, jako jedyny z międzynarodowych obserwatorów zareagował zdecydowanie i wobec bierności wojsk ONZ w Srebrenicy złożył dymisję z pełnionej funkcji.
  • Był pierwszym niekomunistycznym premierem w Polsce powojennej.
  • Forsował politykę grubej kreski, oznaczającej diametralny koniec z oglądaniem się na polityczną przeszłość osób i ugrupowań.

Cytaty Tadeusza Mazowieckiego

„Putin upokarza sam siebie. Mówiąc, że Rosja jest krajem demokratycznym, w dalszym ciągu podpisuje się pod największymi, niedemokratycznymi, totalitarnymi zjawiskami, które stały się po II wojnie światowej.”

„Stawiający na skłócenie wewnętrzne Polaków imperializm amerykański musi otrzymać stanowczą odprawę od polskich katolików W szczególności ważne jest wyraźne i stanowcze odcięcie się od tych usiłowań przez władzę kościelną w Polsce – Episkopat, na przeciwstawienie którego interesom naszego narodu i jego nowej drodze rozwojowej liczy wciąż imperializm amerykański.”